Gebruiksvoorwaarden Privacy

Elke bestelling van de klant, evenals elke levering door Essentialys Belgium, vertegenwoordigd door Pierre GUI-Jean-François Pieman, impliceert dat de koper volledige en onvoorwaardelijke naleving van deze verkoopvoorwaarden aan de uitsluiting alle andere documenten, zoals mappen, flyers of catalogi die zijn uitgegeven door de verkoper, die slechts een indicatieve waarde hebben. De annulering of niet-toepasselijkheid van een van de voorwaarden van de algemene voorwaarden leidt niet tot annulering van andere algemene of bijzondere clausules die volledig geldig en toepasselijk blijven. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen van waarde als deze uitdrukkelijk wordt aanvaard door Pierre GUI-Jean-François Pieman of een van haar vertegenwoordigers. De uitdrukkelijke afwijking van een van de algemene of bijzondere voorwaarden impliceert geen afstand van de toepassing van de andere algemene of bijzondere bedingen.

De klant verklaart dat hij volledig op de hoogte is van de kenmerken en gebruiksvoorwaarden van de diensten en producten die hij bestelt.

De informatie die de koper op het moment van de bestelling heeft opgegeven, verbindt zich ertoe de aankoop te doen: in geval van een fout in de tekst van de contactgegevens van de ontvanger, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de Product. Bestellingen zijn pas definitief wanneer ze zijn bevestigd door de betaling van de volledige prijs door de koper. Elke wijziging of afwikkeling van de bestelling door de koper kan niet in aanmerking worden genomen en de betaalde prijs wordt niet terugbetaald. Aanbiedingen van producten en/of geschenken zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Bestellingen worden verwerkt van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen. Vertrek is vanuit België binnen twee tot acht werkdagen na ontvangst van uw bestelling, afhankelijk van beschikbare inventaris. Als u via een bankoverschrijving betaalt, worden de getoonde verzendtijden niet geteld tot de dag waarop u uw betaling heeft ontvangen en niet de datum van de bestelling. Levering geschiedt op het adres van uw keuze, zelfs als het afwijkt van het factuuradres. Een gedetailleerde factuur die overeenkomt met uw bestelling, die op uw naam staat, zal worden bijgevoegd of manuscriptly of elektronisch worden gemaakt bij aflevering van uw bestelling. Levering wordt op tijd voor België geleverd en wordt over het algemeen door ons geleverd, maar van tijd tot tijd gebruiken we externe diensten, zoals het post kantoor, expresberichten, enz. Voor België is al inbegrepen in de prijs, een deelname aan de verzendkosten. Het wordt berekend in een forfaitair bedrag. Voor andere landen wordt een bijdrage aan de verzendkosten (verpakking en Port) toegevoegd aan de bestelling, met uitzonderingen en buurlanden. Deze prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen in de kosten van de prijs index en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de vertraging van het post kantoor. Overschrijding van de levertijden kan niet leiden tot schade. Een expres bezorgings service op korte termijn is mogelijk (Contacteer ons via 0475/76.62.01) Pierre GUI-Jean-François Pieman verwerpt elke verantwoordelijkheid van het hoofd van de vertraging van de levering en het hoofd van de wanbetaling in geval van overmacht of gebeurtenis buiten haar controle, waardoor de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk of meer bezwarend zou zijn, of in het geval van derden, zoals leveranciers van de aanwezige partijen, onderaannemers, agenten en vertegenwoordigers, of bij gebreke daarvan voor de klant om zijn verbintenissen na te leven. Worden beschouwd als gevallen van overmacht die de verkoper van zijn verplichting tot levering, oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid om te worden geleverd, oplossen. De verkoper zal de koper te zijner tijd op de hoogte houden van de bovengenoemde gevallen of gebeurtenissen. In ieder geval kan levering op tijd alleen plaatsvinden indien de koper op de hoogte is van zijn verplichtingen jegens de verkoper. Als de bestelde producten vanwege de staat van de inventaris niet binnen deze tijd kunnen worden geleverd, zal Essentialys MC Guinness Management-Services contact opnemen met de consument en zullen de partijen het eens worden over een andere aanvaardbare levertijd. De bestelde producten zullen worden afgeleverd op de plaats van levering overeengekomen met de koper. Indien Essentialys MC Guinness Management-Services de bestelling niet binnen de in het vorige lid bedoelde termijn ter beschikking van de consument heeft gesteld, heeft de consument het recht Pierre GUI-Jean-François Pieman te verwittigen dat hij zijn bestelling annuleert. In geval van een geldige annulering door de consument, vergoedt Pierre GUI-Jean-François Pieman de consument voor alle bedragen die de consument betaald heeft voor de betaling van de geannuleerde bestelling, uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving van Annulering.

Betaling geschiedt via het beveiligde online betaalplatform "PayPal" en "ING epay". U ook aan het einde van uw bestelling een nationale of internationale bankoverschrijving IBAN BE91 1925 1324 0176 BIC: CREGBEBB met in de communicatie van uw bestelnummer. Voor België (alleen) u contant of per cheque betalen bij levering.

Elke teruggave van door ons verkochte producten moet het voorwerp zijn van een formele overeenkomst tussen de verkoper en de koper. Elke overname aanvaard door de verkoper, in het geval van een schijnbare tekortkoming of niet-conformiteit van de geleverde producten, die zal worden gevonden door de verkoper, zal de koper in staat stellen om de gratis vervanging of teruggave van een actief voor zijn voordeel, met uitzondering van eventuele andere schadevergoeding. Een kopie van de factuur dient bij uw retourzending gevoegd te worden, evenals een brief die de reden van de retourzending aangeeft. We zullen ruilen of terugbetalen binnen tien werkdagen na ontvangst. Retourkosten zullen ook worden terugbetaald in het geval van een fout van onze kant. De essentialys.be Shop zal verplicht zijn om beschadigde of reeds gebruikte artikelen te weigeren. Items moeten worden gefrankeerd zoals aanbevolen en verzonden naar: Pierre GUI-Jean-François Pieman, AV Albert Einstein 11F, 1348 Louvain-la-Neuve, België.

De essentialys.be shop is naar Belgisch recht en de artikelen die in de winkel worden aangeboden worden allemaal vanuit België verzonden. De facturen worden vastgesteld in Euro's, onder voorbehoud van de Belgische belasting over de toegevoegde waarde (BTW) van 21%. De prijzen weergegeven in de catalogus van de winkel rustig winkelen zijn in Euro's. De Billings worden in Euro's gezet. De prijs wordt contant betaald.

Klachten of uitdagingen zullen altijd worden ontvangen met attente welwillendheid, de goede trouw wordt altijd vermoed in degene die de moeite neemt om zijn situaties bloot te leggen. In geval van een geschil zal de klant eerst naar het bedrijf gaan voor een minnelijke schikking. Bij gebreke daarvan zullen de rechtbanken van België (Nijvel) de enigen zijn die bevoegd zijn. De klant heeft het recht om Essentialys MC Guinness Management-Services te informeren dat hij de aankoop vergaat, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van het artikel. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op rechtspersonen of producten die door een natuurlijke persoon voor professionele doeleinden worden aangekocht. Om het recht van voorstelling uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing om het contract in te trekken. U voor dit doel een eenvoudige brief gebruiken die is gedateerd en ondertekend om in te trekken. met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht berust de bewijslast bij de cliënt. De klant is verantwoordelijk voor het verlies van de waarde van de producten die voortvloeien uit manipulaties die hoger zijn dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking te bepalen. Het herroepingsrecht geldt alleen voor producten die vergezeld gaan van hun accessoires, instructies, factuur en aankoopbewijs. Producten die niet zullen worden teruggestuurd naar Essentialys MC Guinness Management-Services in deze staat zullen beschikbaar blijven voor de klant. De tijd om beschikbaar te stellen is 1 maand, waarna Essentialys MC Guinness Management-Services de eigenaar van het product wordt. Indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten doorverwijzen naar Essentialys MC Guinness Management-Services. Haven zendingen die door de ontvanger worden betaald en voor restitutie worden geweigerd. Voor grote producten kan Essentialys MC Guinness Management-Services, op uitdrukkelijk verzoek van de klant, de artikelen verwijderen voor een transportkost van EUR 50 die aan de klant wordt aangerekend. De klant kan het product ook kosteloos terugsturen naar de receptie van de Essentialys MC Guinness Management Store in Leuven-la-Neuve. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op: a) voorwerpen, beschadigd of onvolledig; b) items met een zeer beperkte houdbaarheid; c) voorwerpen die zijn verzegeld en zich niet lenen voor verwijdering om gezondheids-of hygiëne redenen en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; e) voorwerpen die naar hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden; De klant, of een derde partij die niet de vervoerder is en door de consument is aangewezen, moet zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van het product of fysiek in bezit van het product, door de aanbevolen brief , telefonisch (010/40.25.40), per e-mail (info@essentialys.be) of per fax (010/43.96.13) en de klant retourneert de producten binnen de 14 kalenderdagen na de uitoefening van het herroepingsrecht of de kennisgeving. De klant kan het product ook kosteloos terugsturen naar de receptie van de Essentialys MC Guinness Management Store in Leuven-la-Neuve. In het geval van één bestelling maar zaad leveringen, vindt de periode van 14 dagen plaats vanaf de dag dat het laatste product fysiek wordt ingenomen. In het geval van levering van een product dat uit meerdere delen bestaat, vindt de vertraging plaats vanaf de dag van het fysieke bezit van het laatste stuk van het product. Om de restitutie te maken, behoudt Essentialys MC Guinness Management-Services zich het recht voor om te wachten op het product of de producten die worden ontvangen of voor de klant om te bewijzen dat alle producten zijn geretourneerd. In dit geval aanvaardt Essentialys MC Guinness Management-Services alleen het bewijs van de aanbevolen verzending door bpost met de foto van het product en de foto van het postpakket. De klant zal op verzoek spontaan het nummer van het pakket meedelen om de zoektocht via bpost mogelijk te maken. Vervolgens, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten of het bewijs van de retour, zoals hierboven beschreven, de totale aankoopprijs betaald wordt terugbetaald, via de betaalmethode gebruikt om te bestellen. Er worden geen terugbetalingen gedaan in contanten. Essentialys MC Guinness Management-Services behoudt zich te allen tijde het recht voor om de aankoopprijs af te trekken om het bedrag van de afschrijving waarvoor de klant verantwoordelijk is terug te betalen. Als de klant specifiek een andere leveringsmethode heeft aangevraagd dan de goedkoopste standaard levering aangeboden door Essentialys MC Guinness Management Services, worden de extra verzendkosten niet terugbetaald.

e respect voor uw privacy staat voor Essentialys Belgium-Luxembourg/Pierre GUI-Jean-François Pieman is een top punt van zorg. Ons doel is om u de hoogste mate van vertrouwelijkheid te garanderen. De informatie die u ons geeft, is alleen bedoeld om ons in staat te stellen de kwaliteit van de diensten die wij u aanbieden te verbeteren en deze zo veel mogelijk aan uw behoeften aan te passen. We gebruiken deze informatie ook om het leveringsproces te voltooien en, indien nodig, contact met u op te nemen over uw bestelling. We zullen proberen contact met u op te nemen via e-mail, als deze mededeling niet binnen een redelijke termijn werkt, zullen we de vrijheid om u te bellen. U de aan u verstrekte informatie op elk moment, op verschillende wijze, openen, wijzigen, corrigeren of zelfs verwijderen: via dit contactformulier: per post


, Fax of telefoontje naar: ESSENTIALYS BELGIUM Avenue Albert Einstein, 11/F 1348 Louvain-la-Neuve België Tel: ' 32 10 40 25 40 Fax: ' 32 10 43 96 13 door een e-mail te sturen naar info@essentialys.be in ieder geval verbindt essentialys zich ertoe om alle informatie over u strikt vertrouwelijk te houden, en in het bijzonder niet aan derden bekend te maken. AIR CONTROL: ESSENTIALYS België-LUXEMBOURG MC GUINNESS MANAGEMENT Einstein Science Park, 11/F Avenue Albert Einstein B-1348 Leuven Newfoundland Tel: ' 32 10 40 25 40 Fax: ' 32 10 43 96 13 E-mail: info@essentialys.be van 1 april tot 21 september: maandag tot vrijdag 3 tot 6:30 p.m. en zaterdag van 9 uur tot 1 uur 22 september tot 31 maart: enkel op afspraak op ' 32 475 76 62 01 '